Head-nya-hemsidan-3.png

Protokoll från årsmöte i

Föreningen Classic Jazz Göteborg

tisdagen 14 februari 2017 på Bellmans Salonger

 

 

1.    Till mötesordförande valdes Anders Hultman

2.    Till mötessekreterare valdes Hasse Andersson

3.    Hampus Andersson och Gunilla Reineblad utsågs till att justera dagens    protokoll.

4.    Mötets behöriga utlysande fastställdes.

5.    Dagordningen fastställdes

6.    Verksamhetsberättelsen föredrogs av Per Ekander.

7.    Den ekonomiska redogörelsen för år 2016 föredrogs av Bo Johnson.

8.    Revisionsberättelse för 2016 föredrogs av Thomas Erlandsson.

9.    Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

10. Till Ordförande på två år utsågs Bo Johnson.

11. Som Nya Ledamöter på två år utsågs Sverker Olsson, Hasse Andersson och Johannes Aspman.

12. Till styrelseledamöter på ett år utsågs Per Ekander, Tom Hård af Segerstad och Barbro Mellgren.

13. Till styrelsesuppleanter på två år utsågs Erik Bengtsson och Susanna Nemeth.

14. Till Revisor valdes Christer Åkerskog och till revisorssuppleant valdes Thomas Erlandsson.

15. Till valberedning inför årsmötet 2018 utsågs Johnny Korner sammankallande, Hans Westerström och Pider Åvall.

16. Efter diskussion och omröstning fastställdes årsavgiften för 2018  till:

 300:- för seniorer 31 – 100år,

 400:- för hushåll (2 personer) 31 – 100,

 100:- för juniorer 15 – 30 år.

 500:- för orkester (utöver personlig avgift)

17.  Tom Hård af Segerstad redogjorde för sina funderingar samt underhandssonderingar rörande en jazzfestival i Kronhusområdet. Vilket mottogs med ovationer av deltagarna så styrelsen arbetar vidare på detta tema.

18. Ett förslag från Bo Johnsson ang. medlemsregister på hemsidan (synligt efter inloggning) antogs av mötet.

19. Ett förslag att stadgarna ändras så att föreningens namn skall var Göteborg Classic Jazz antogs enhälligt av årsmötet, så styrelsen får i uppdrag att utreda om detta är tillräckligt eller om ytterligare ett årsmötesbeslut fordras.

20. Efter diskussion om man skall ha ett ordinarie band som jamband på spelkvällar eller om man skall hålla öppet dels för detta och dels för musiker att själva komma och jamma hänsköts till nästa bandledarmöte.

21. Per Ekander avtackade de avgående styrelseledamöterna Birgit Gustafson, Margo Smulders, Klas Wirdemo och Bo Alftenius med var sitt konstverk av Anders Hultman.

22. Mötet avslutades med ett kort jam varefter Mystos Hot Lips tog över scenen för kvällens klubbafton.

 

 

Göteborg 2017 02 14